Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.vespero.pl jest firma Vespero Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Marcina 11, 40-854 Katowice, NIP: 634 294 66 34, REGON: 382155643, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@vespero.pl, zwana dalej “Administratorem”.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Państwa dane osobowe zbierane przez Administratora wykorzystywane są do celów:
  • marketingowych (Newsletter),
  • kontaktowania się z Klientem,
 2. Administrator przetwarza Państwa następujące dane osobowe (ich zakres może być różny w zależności od zakresu przekazanych przez Państwa danych). W wersji maksymalnej są to:
  • Imię i nazwisko,
  • NIP,
  • Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
  • Numer telefonu,
  • Adres e-mail.
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do umożliwiania Administratorowi reakcji na Państwa zapytania przesłane drogą elektroniczną i dotyczące kwestii handlowych.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podania przez Państwo danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce nawiązać kontakt z Administratorem drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony www.vespero.pl.
 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
  • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2.
  W przypadku strony www.vespero.pl przetwarzanie Państwa danych ma związek z koniecznością podjęcia działań w odpowiedzi na Państwa życzenie kontaktu z Administratorem w celu nawiązania relacji biznesowych.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Mają Państwo prawo dostępu do treści własnych danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania danych, które Państwa dotyczą, a zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@vespero.pl.

PLIKI “COOKIES”

 1. Strona Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak dokonania przez Państwa zmiany ustawień Państwa przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest pomocna w świadczeniu usług na wysokim poziomie przez Administratora strony www.vespero.pl. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach Strony stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
  • „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Strony).
  • „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
  • „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Strony, aby lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Strony przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Strony. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Strony.
 4. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego.